• Administrace dotací
 • Tvorba stanov
 • Poradenská činnost
 • Daňová optimalizace

FK SK Polanka nad Odrou

S klubem spolupracujeme v oblasti dotací, ekonomického, právního a marketingového poradenství. Za dva roky spolupráce jsme klubu pomohli získa dotace ve výši 81 000,-Kč. S klubem dlouhodobě komunikujeme a pracujeme na daňové optimalizaci. V této oblasti jsme již upravili stanovy a pomohli vytvořit směrnice.

 • Rekonstrukce účetnictví
 • Daňová optimalizace
 • Vedení mzdové agendy
 • Střediskově vedené účetnictví 

FC Hlučín

 Větší sportovní, fotbalový klub, který poptával kompletní služby v oblasti ekonomiky práva a dotací. Stejně jako u jiných klientů se i FC Hlučín ukázalo klíčovým zavedení on-line účetního programu a účtování střediskovým způsobem. Daňová optimalizace byla jednodušší vzhledem k faktu, že klient již měl vybudovanou infrastrukturu občanského sdružení a obchodní společnosti.  

 

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství

MěFS Ostrava

Spolupráce s touto organizační jednotkou Fotbalové asociace České republiky probíhala již v roce 2011. Ve výše zmíněném roce jsme s MěFS Ostrava spolupracovali zejména v oblasti dotací. Díky spokojenosti s našimi službami se klient rozhodl navázat na spolupráci z roku 2011 i v roce 2012 a rozšířit množství objednaných služeb o účetní a daňové poradenství.

 

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství

 

Česká asociace amerického fotbalu

 Spolupráce s touto menší, netradiční sportovní asociací, započala podobně jako s většinou klientů a to žádosti klienta o konzultaci. Diskuze nad konzultovaným tématem se rozvinula natolik, že klient na konci konzultace projevil zájem nám přenechat veškerou účetní, daňovou, dotační a právní agendu. Vedení oceňuje zejména styl naší práce, kdy se snažíme klientům předkládat alternativy řešení jednotlivých problému, se všemi jejich klady i zápory. Finální rozhodnutí však necháváme na samotném klientovi, který podle nás zná nejlépe situaci, ve které se nachází.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek
 • Správa webových stránek
 • Tvorba stanov
 • Převod členských práv a povinností

FC Vítkovice 1919

Fotbalový klub, jež je pokračovatelem FC Vítkovice. Po krachů akciové společnosti FC Vítkovice se ocitla vítkovická mládež ve vakuu. Rodiče nesouhlasili s utlumením aktivit klubu, které navrhovala správní rada. Byly to právě oni, kdo nás požádal o pomoc. Podařila se nám, díky velmi vstřícnému přijetí FA ČR, převést práva k mládežnickým týmům na nové o.s.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství

TJ Sokol Tichá

Tato tělovýchovná jednota, která v sobě skrývá oddíly zápasu a fotbalu nás oslovila v druhé polovině roku 2011. Tělovýchovné jednotě jsme zrekonstruovali účetnictví za rok 2011, poskytujeme střediskově vedené účetnictví, tak aby měly jednotlivé oddíly přehled o svém hospodaření a vytvořili směrnice nezbytné k správnému fungování klubu.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba stanov
 • Založení občanského sdružení
 • Převod členských práv
 • Vyřízení dotací

FK Stará Bělá

Stejně jako v mnoha jiných případech i tento klub nás oslovil s problémem odtržení od TJ. Pro klub jsme zpracovali a vyřídili náležitosti potřebné k odtržení, mezi které patři vytvoření nového o.s., příprava podkladů pro valnou hromadu, změna stanov TJ.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek
 • Vyřízení dotací

SK Rapid Muglinov

Spolupráce započala v době, kdy se změnilo vedení klubu a prakticky se rozhodovalo o bytí a nebytí klubu. V klubu se provedla rekonstrukce účetnictví, vytvořili se webové stránky a směrnice, vyhledali jsme pro klub vhodné zaměstnance, na jejichž mzdy pobírá klub dotaci. Klubu dále zpracováváme žádosti o dotaci z města.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba stanov
 • Založení občanského sdružení
 • Převod členských práv
 • Založení obchodní společnosti

FK Nový Jičín

Na konci roku 2010 jsme byli, tehdy ještě oddílem kopané TJ Nový Jičín, požádání o vypracování studie, na základě které by se mohl oddíl naprosto osamostatnit. Klubu jsme poskytli maximální možný servis. Výsledkem naší práce je samostatný fotbalový klub, který nabyl původní členská práva v FA ČR. Má svou vlastní obchodní společnost, díky které je daňově optimalizován.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Náš zaměstnanec přítomen v sídle klubu
 • Založení nového občanského sdružení
 • Převod členských práv
 • Příprava valných hromad

MFK Frýdek-Místek

S klubem spolupracujeme v oblasti účetnictví, dotací, rozpočtů a práva. Primární potřebou klubu byla změna stanov. Cílem spolupráce však je zavedení účetních služeb, které budou vedení klubu dávat možnost efektivně řídit klub. Tohoto lze dosáhnout jedině tehdy, pokud má vedení kompletní a neustálý přehled o hospodaření jednotlivých oddílů v rámci klubu.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek

TJ Sokol Jakartovice

Klub navazuje na fotbalovou tradici v obci Jakartovice a s nadsázkou by se dalo říci, že je pokračovatelem TJ SOKOL Jakartovice. Na žádost tohoto klienta jsme začali rekonstruovat účetnictví, vytvářet směrnice a upravovat stanovy. Klient však chtěl jít ještě dál a mít naprosto čistý stůl, rozhodl se tedy pro vytvoření nového o.s. a převedení členských práv a povinností k FA ČR.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba webových stránek
 • Sestavování rozpočtů
 • Tvorba prémiového řádu
 • Zajištění výroby bannerů

SK Beskyd Čeladná

Prozatím jediný klub, ve které zajišťujeme kompletně celý management od tvorby a správy webu až po sestavování rozpočtu a vytváření prémiového řádu. Klubu rovněž poskytujeme účetní a právní služby.  Klub se před naší spoluprací vyznačoval velkými výkyvy ve výkonnosti jak sportovní, tak hospodářské.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Náš zaměstnanec v sídle klienta
 • Tvorba a správa webových stránek
 • Příprava podkladů pro sestavování rozpočtů

MSKFS

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz je našim stěžejním zákazníkem a dá se říci i partnerem. Pro svaz zajišťujeme účetní, marketingové a poradenské služby. Pro svaz jsme zpracovali, vnitroorganizační směrnice, zavedli rozsáhlé střediskově vedené účetnictví, vytvořili webové stránky a zpracovali několik studií.

 • Účetní služby
 • Zpracování a vyúčtování dotací
 • Tvorba směrnic
 • Ekonomické a účetní poradenství
 • Tvorba stanov
 • Vyřízení dotací
 • Realizace merchadesignu

Fotbal Poruba

Menší klub s obrovským potenciálem. S klubem jsme začali spolupracovat v půlce roku 2011 na účetních záležitostech. Postupně jsme však revidovali stanovy, vytvořili směrnice a v současnosti pracujeme na marketingu klubu. Klubu rovněž zpracováváme žádosti a vyúčtování týkající se dotací z obce a města

Ekonomika

Účetní kancelář v této souvislosti zejména:

 • posuzuje účetní evidenci a vnitroorganizační dokumenty klienta,
 • radí klientům jak optimálně vynaložit získané finanční prostředky (co zaplatit z kterých příjmů),
 • radí jak naformulovat stanovy, aby byly pro klienty daňově co nejvýhodnější,
 • posuzuje daňovou výhodnost a nevýhodnost založení obchodních společností pro realizaci hospodářské (podnikatelské) činnosti klienta,
 • zastupuje klienty na úřadech,
 • vede pro klienty daňovou evidenci
 • vede pro klienty účetnictví
 • zpracovává podklady pro sestavování rozpočtů
 • vytváří rozpočty

 

 

Posuzuje účetní evidenci a vnitroorganizační dokumenty klienta

Klientům, kteří projeví zájem o naše služby, nabízíme bezplatné posouzení stavu jejich účetní evidence a vnitroorganizačních dokumentů. Toto má obrovský dopad na ochranu statutárního orgánu klienta a jeho informovanost. Ochranu statutárního orgánu vidíme v tom, že daný předseda, výkonný výbor, předsednictvo aj. ví, zda účetnictví včetně potřebných dokumentů má v souladu s aktuálním právním řádem ČR a nedostává se s ním do kolize. V případě, že není vše jak má, je klient upozorněn na chyby, které je potřeba odstranit. O tom kdo chyby odstraní, si rozhoduje klient sám. Naše posudky se tak stávají maximálně objektivní a nejsou motivovány snahou si vytvořit prostor pro výdělek.

 

V případě, kdy klient potřebuje odstranit nějaké chyby, mu vždy sdělíme následující:

1. Jak lze problém odstranit (erudovaný poradce by měl nabízet vždy alespoň dvě alternativy)

2. Kolik bude odstranění problému stát času a financí, pokud bude vše řešeno svépomoci

3. Jaká bude přibližná cena odstranění problému, pokud si na tuto práci klient někoho objedná.

 

Jak spolupráce probíhá:

1. Klient nás musí oslovit.

2. Proběhne nezávazná schůzka, na které klient řekne, jaký má problém.

3. My řekneme klientovi, co budeme k analyzování problému a návrhu řešení potřebovat.

4. Klient nám doruční podklady pro práci (např. stanovy, směrnice, účetní doklady)

5. Proběhne schůzka, na které se klient dozví jaké má problémy a co je naopak v pořádku.

6. Klient ví co mu hrozí a kolik stojí náprava chyb.

 

 

Poskytuje poradenství v oblasti daňové optimalizace

Poradenství v této oblasti spočívá zejména v tom, že klient získá přehled o tom, které výdaje (např. cestovné, doprava, rozhodčí, hráče) má platit z kterých příjmů (např. dary, dotace, hospodářská činnost- reklama, pohostinství atd.). Jedině pomoci správnému klíčování příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů může klient docílit minimálního nebo nulového daňového zatížení. V mnoha případech také doporučujeme přechod klienta na jinou právní formu například z o.s. na s.r.o., či kombinaci o.s. a s.r.o.

 

Co potřebujeme pro takovéto poradenství:

1. Klient nám sdělí celkové příjmy klubu

2. Klient nám sdělí celkové výdaje klubu

3. Klient nám sdělí procentuální podíl jednotlivých příjmů a výdajů

4. Klient nám předloží zakládací dokument (např. společenskou smlouvu, stanovy aj.)

5. Klient nám předloží smlouvy k jednotlivým příjmům a výdajům (darovací smlouva, trenérská smlouva aj.)

 

Jak spolupráce probíhá:

1.  Klient nás musí oslovit.

2. Proběhne nezávazná schůzka, na které si s klientem upřesníme, jaké podklady přesně potřebujeme.

3.  Analyzujeme podklady, které nám klient poskytl.

4.  Proběhne schůzka, na které se klient dozví, jak může optimalizovat.

5.  Klient ví, kolik může ušetřit a kolik ho to bude stát.

 

 

Ekonomické poradenství v oblasti stanov

Stanovy jsou základním stavebním kamenem každého občanského sdružení. Jsou to právě stanovy, které mnohdy rozhodují o tom, jak efektivně bude sdružení fungovat z hlediska daňové zátěže. I když si to mnoho sdružení neuvědomuje i otázky jako je členství, nebo kompetence jednotlivých orgánů sdružení mohou mít vliv na hospodaření sdružení.

 

Co potřebujeme pro takovéto poradenství:

1. Stávající stanovy pokud jde již o existující sdružení

2. Jasně formulované představy klienta o tom jak chce aby sdružení v reálů fungovalo

 

Jak spolupráce probíhá:

1.  Klient nás musí oslovit.

2. Proběhne nezávazná schůzka, na které si s klientem upřesníme, jaké podklady přesně potřebujeme.

3. Analyzujeme podklady, které nám klient poskytl.

4. Proběhne schůzka, na které se klient dozví, jak by měli stanovy vypadat tak aby co nejlépe a nejefektivněji provozoval běžné činnosti.

5.  Klient ví, kolik může ušetřit a kolik ho to bude stát.

 

 

Posouzení daňovou výhodnosti založení obchodních společností pro realizaci hospodářské (podnikatelské) činnosti klienta

Zastoupení na úřadech

S klienty, se kterými spolupracujeme dlouhodobě, mnohdy zastupujeme i na úřadech. Ve finále tak klient ušetří čas i peníze. Často se totiž stává, že člověk, který není v dané problematice zběhlý, si sebou na úřad nevezme všechny podklady, nebo jen prostě nevyřídí vše na první pokus. Při zpětném pohledu na finanční a časovou náročnost zjistí, že zaplacení profesionálního zástupce vyjde mnohem levněji a stojí ho to mnohem méně času, než když to dělal sám.

 

Co je třeba před samotným zastupováním:

1. Klient nás musí oslovit

2. Klient nás musí seznámit s problematikou, kterou chce vyřídit

3. Klient nám musí předložit veškeré potřebné dokumenty k dané problematice

 

Jak spolupráce probíhá:

1. Klient nám dodá potřebné podklady a seznámí nás s problematikou ktrou chce na úřadech řešit

2. My se s problematikou seznámíme a projdeme podklady od klienta, zda je má v pořádku.

3. Pokud na některé podklady klient zapomene nebo neví, že je potřebuje, my ho na to upozorníme.

4. Kompletujeme podklady

5. klient nám dává plnou moc

6. Navštívíme úřad/y

7. Pokud jsme byli úspěšní, vše předáváme zpracované klientovy včetně správy o průběhu.

8. Pokud jsme úspěšní nebyli, rozebereme s klientem příčiny neúspěchu odstraníme nedostatky a celý proces opakujeme.

 

 

Vedení daňové evidenci

Vedení daňové evidence (takřka totožné s vedením jednoduchého účetnictví) je v současné době na ústupu, zejména díky tomu, že od roku 2012 nebudou tyto subjekty moci přijímat státní dotace. U těchto klientů jde prakticky pouze o vedení příjmů a výdajů v bance a v pokladně.

 

Co je třeba před samotným zastupováním:

1. Klient nás musí oslovit

2. Klient nám musí předat veškeré účetní doklady, výpisy z banky, směrnice, zápisy z jednání statutárního a výkonného orgánu a stanovy

 

Jak spolupráce probíhá:

1. Po předložení všech potřebných podkladů zavedeme klienta do on-line účetního programu.

2. Zapíšeme všechny příjmy a výdaje a umožníme klientovi přístup do programu

3. Klient nám průběžně dokládá, či zasílá účetní doklady, my je zapisujeme a on má neustálý přehled o tom, jak hospodaří.

4. sestavujeme a odevzdáváme veškeré potřebné daňové přiznání, výkazy na Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

 

 

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví (postaru podvojného účetnictví) zažívá obrovský vzestup. Je to způsobeno zejména tím, že mnoho organizací, které v současné době pobíraly státní dotace vedly jednoduché účetnictví, což od roku 2012 nebude možné. Další výhody klienti spatřují v tom, že jim účetnictví poskytuje větší možnost jak třídit příjmy a výdaje a hodnotit hospodaření jednotlivých subjednotek v rámci organizace.

 

Co je třeba před samotným zastupováním:

1. Klient nás musí oslovit

2. Klient nám musí předat veškeré účetní doklady, výpisy z banky, směrnice, zápisy z jednání statutárního a výkonného orgánu a stanovy.

3. Klient nám musí specifikovat, jaké subjednotky v rámci organizace bude chtít sledovat. (např. dotace, oddíl mládeže, odbor turistiky aj)

 

Jak spolupráce probíhá:

1. Po předložení všech potřebných podkladů zavedeme klienta do on-line účetního programu.

2. Zaúčtujeme všechny výnosy a náklady, počáteční stavy a umožníme klientovi přístup do programu

3. Klient nám průběžně dokládá, či zasílá účetní doklady, my je zapisujeme a on má neustálý přehled o tom, jak hospodaří.

4. Sestavujeme a odevzdáváme veškeré potřebné daňové přiznání, výkazy na Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

5. Díky střediskově vedenému účetnictví má klient neustálý přehled o stavu čerpání dotací a má reálné podklady pro sestavování rozpočtů.

 

 

Zpracovává podklady pro sestavování rozpočtů

Mnoho neziskových organizací se potýká s tím, že jejich ekonom či účetní nevede účetnictví střediskově podle subjednotek, které v rámci sdružení reálně existují. Pro představu takovými subjednotkami mohou být například jednotlivá družstva žáků, dorostů či mužů nebo také jednotlivé oddíly (odbory) v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech. Díky naší několikaleté praxi s vedením takovýchto klientů, umíme účetnictví vést, tak aby i účetně neznalý člověk byl schopen sestavit rozpočet pro daný časový úsek na základě reálných čísel nikoliv odhadů jak je v mnoha případech zvykem. Je třeba si uvědomit, že reálné podklady pro sestavení rozpočtu jsou prvním k jeho správnému sestavení a jeho reálné správné, je prvním krokem k fungujícímu klubu či organizaci.

 

Co je třeba před samotným zastupováním:

1. Klient nás musí oslovit

2. Klient nám musí říci, jaké subjednotky v rámci jeho organizace existují

3. Klient musí být po určitou dobu našim klientem. Obecně lze říci, čím déle je našim klientem tím přesnější informace jsme schopni poskytnout.

 

Jak spolupráce probíhá:

1. Na začátku spolupráce se s klientem dohodneme na jednotlivých subjednotkách, respektive střediscích, které v účetnictví povedeme samostatně.

2. Po nastavení středisek se s klientem domluvíme, které střediska chce sledovat průběžně a které bude potřebovat až pro sestavování rozpočtu.

3. V drtivé většině případů chtějí klienti průběžně hlídat zejména stav vyčerpaných dotací, tak aby týden před datem vyúčtování dotace nemuseli rychle hledat způsob jak dotaci utratit.

Tento přehled u nás má klient 24 hodin denně, 7 dní v týdnu díky on-line účetnímu programu.

4. Zbylé účetní střediska například hospodaření dorosteneckých družstev sledujeme buďto kvartálně či pololetně nebo jen jednou ročně podle toho jak velký má klient rozpočet.

5. V předem domluvené termíny pak klientovi předkládáme výsledky hospodaření za jednotlivá střediska (subjednotky).

6. Klient vidí reálné hospodaření jednotlivých subjednotek a je schopen mnohem efektivněji řídit celou organizaci a zároveň sestavovat rozpočty, které budou blízké realitě.

 

 

Vytváří rozpočty

Na základě rozboru střediskově vedeného účetnictví jsme schopni organizacím sestavit rozpočet na období, jaké si zvolí. Při sestavování rozpočtu zohledňujeme stav celkové ekonomiky, fázi, ve které je výkonný výbor či jiný volený řídící orgán. Výsledky organizace z předešlých let.

 

Co je třeba před samotným zastupováním:

1. Klient nás musí oslovit

2. Klient nám musí říci, jaké subjednotky v rámci jeho organizace existují

3. Klient musí být po určitou dobu našim klientem. Obecně lze říci, čím déle je našim klientem tím přesnější informace jsme schopni poskytnout.

 

Jak spolupráce probíhá:

1. Na začátku spolupráce se s klientem dohodneme na jednotlivých subjednotkách, respektive střediscích, které v účetnictví povedeme samostatně.

2. Po vymezení jednotlivých středisek (subjednotek), do nich účtujeme veškeré příjmy a výdaje, které daná subjednotka má.

3. Na konci roku uděláme výsledky hospodaření za jednotlivé střediska a s ohledem na podobné subjekty s podobnými cíly určíme, kde se dá ušetřit a kde naopak lze očekávat nárůst nákladů.

4. Zohledníme celkovou ekonomickou situaci na trzích a fázi, ve které se nachází volený výkonný a statutární orgán.

5. Sestavíme rozpočet.

6. Předložíme jej klientovi a ten jeho dodržování kontroluje v průběhu roku.

Slovník pojmů…

Několik náhodně výbraných pojmů:
 • Dotace - Účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce,…
 • Dárce - Je člověk, který jednostranně poskytne finanční prostředky či…
 • Stanovy - Základní stavební kámen občanského sdružení, jejich obsah je dán…
 • Cestovní náhrada - Většina lidí si pod tímto spojením představí cestovní…
 • Příspěvek na cestovné - Vyplácí se na základě členského vztahu k organizaci…
 • Sponzor - Obvykle synonymum pro reklamního (marketingového) partnera. Sponzor,…
 • Směrnice - Vnitroorganizační dokument, kterým se doplňují vnitřní předpisy…
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP) - Osobami se zdravotním postižením…